เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
‹ ย้อนกลับ
 
ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน
เกณฑ์ สกอ. ภาพรวม 370 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สมส. ภาพรวม ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้สถาบันพระบรมราชชนก

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6