เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวนวัสดุ จำนวนครุภัณฑ์ จำนวนเงิน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
ใช้งานอยู่ ยกเลิก
การใช้งาน
08 กลุ่มงานบริหาร 0 0 2,270 0 43,095,933.36
31 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 0 0 0 0 0.00
36 กลุ่มงานวิชาการ 0 0 256 0 2,515,581.44
37 กลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 0 0 0 0 0.00
38 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0.00
สรุปภาพรวม 138 1,456 276 217 45,611,514.80
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6