เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลรายงานพื้นฐาน
 
‹ ย้อนกลับ
ค้นหาข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
๑.ข้อมูลงานวิจัย
  ๑.๑.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีงบประมาณ
  ๑.๒.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีการศึกษา
  ๑.๓.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีปฏิทิน
  ๑.๔.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามลักษณะของผลงาน
  ๑.๕.สรุปจำนวนผลงานจำแนกตามประเภทงาน
 
  รายการผลงานรายปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก จำนวนเงินทั้งหมด
1 โครงการวิจัย 177 1,888,197.00 3,215,360.00 2,903,457.00
2 บทความวิชาการ 20 30,000.00 0.00 30,000.00
3 ตำรา 2 55,500.00 0.00 55,500.00
4 หนังสือ 0 0.00 0.00 0.00
5 เอกสารคำสอน 0 0.00 0.00 0.00
6 เอกสารประกอบการสอน 0 0.00 0.00 0.00
7 งานแปล 0 0.00 0.00 0.00
8 สื่อการสอน 1 0.00 0.00 0.00
9 สิง่ประดิษฐ์ทางวิชาการ 2 52,600.00 0.00 52,600.00
10 คู่มือ 1 0.00 0.00 0.00
11 ผลงานวิทยานิพนธ์ 0 0.00 0.00 0.00
12 บทความวิจัย 51 70,000.00 143,000.00 213,000.00
13 องค์ความรู้จากการวิจัย 3 0.00 0.00 0.00
   
   
   
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6