ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มีนาคม 2564 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 27 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564
ช่วงสอบกลางภาค 13 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
ช่วงสอบปลายภาค 8 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564
วันปิดภาคการศึกษา 28 มิถุนายน 2564 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0458 seconds 6.4MB |