ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 สิงหาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 6 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 8 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
ช่วงสอบปลายภาค 3 ธันวาคม 2561 7 ธันวาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 3 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0448 seconds 6.37MB |