ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 8 พฤษภาคม 2561 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 8 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 16 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 8 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
ช่วงสอบกลางภาค 5 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
ช่วงสอบปลายภาค 10 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 10 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0450 seconds 6.37MB |