ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 7 มกราคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 7 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 21 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 7 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 18 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบปลายภาค 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 1 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0620 seconds 6.37MB |