ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 8 พฤษภาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 8 พฤษภาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 15 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 8 พฤษภาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 5 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2560
ช่วงสอบปลายภาค 10 กรกฎาคม 2560 16 กรกฎาคม 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 10 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0476 seconds 6.36MB |