ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 7 สิงหาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 7 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 16 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560
ช่วงสอบกลางภาค 10 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560
ช่วงสอบปลายภาค 5 ธันวาคม 2560 11 ธันวาคม 2560
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 5 ธันวาคม 2560 30 ธันวาคม 2560
วันปิดภาคการศึกษา 31 ธันวาคม 2560 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0508 seconds 6.37MB |