ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 6 พฤษภาคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 6 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 6 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562
ช่วงสอบปลายภาค 1 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 1 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 31 กรกฎาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0619 seconds 6.37MB |