ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (วพบ.อุตรดิตถ์) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕(สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2552 [สมทบ ม.นเรศวร] - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0571 seconds 7.09MB |