สืบค้นหาผลงานวิจัย
เลือกปี :
    
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยบทความวิชาการ ชื่อนักวิจัย (เจ้าของผลงาน) ปีที่ตีพิมพ์ รายละเอียดผลงาน
1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา 2565
2 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในการเรียนภาคทดลอง รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวสิตานันท์ ศรีใจวงศ์ 2565
3 ความเข้มแข็งทางใจ และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวปฐพร แสงเขียว 2565
4 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางมณฑา อุดมเลิศ 2565
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง นางสาวสุปราณี หมื่นยา 2565
6 ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน นายกันต์วิชญ์ จูเปรมปรี 2565
7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกฤศภณ เทพอินทร์ 2565
8 การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล 2565
9 ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ แบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง 2565
10 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการพหุปัญญาของผู้สูงอายุ ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล 2565
11 ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง 2565
12 ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นายเสน่ห์ ขุนแก้ว 2565
13 ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุพาร์กินสันในแผนกผู้ป่วยนอก นายเสน่ห์ ขุนแก้ว 2565
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของนักศึกษาพยาบาล นางสาวอภัสริน มะโน 2565
15 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นางอนัญญา คูอาริยะกุล 2565
16 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำคลอด รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ นางสาวพัชชา สุดแดน 2565
17 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่ วยโรคความดันโลหิตสูงในการป้ องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง นางอนัญญา คูอาริยะกุล 2565